1. Offertes

Offertes zijn verkrijgbaar na schriftelijke aanvraag per e-mail.
Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma.
Behoudens andersluidende vermeldingen is de geldigheid beperkt tot 1 maand vanaf de verzendingsdatum.

2. Bestellingen

Bestellingen worden pas geregistreerd en uitgevoerd na ontvangst van de leverings- en facturatiegegevens en voorschot.
Bestellingen worden pas verstuurd na ontvangst van uw betaling.
In geval van foutieve levering of van een vergissing, onder welke vorm dan ook, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het hermaken van het werk. De koper ziet af van welke bijkomende schadevergoeding ook.
Wij behouden ons het recht voor op alle door ons te leveren artikelen ons merkteken als handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

3. Logo

Bij producten waarop wij logo’s en teksten dienen te graveren, wordt er, indien zo vermeld, een proefdruk ter goedkeuring verstuurd. Na de eerste proefdruk kunnen er op vraag van de klant nog kosteloos aanpassingen aangebracht worden. Alle wijzigingen die hier nog op volgen (na de tweede proefdruk) zullen in rekening worden gebracht. Per extra proefdruk zal EUR 15.00 (excl. BTW) aangerekend worden.
Ontwerpen die door ons gemaakt worden mogen onder geen beding vermenigvuldigd noch aan derden ter hand gesteld worden.
Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolgingen wegens namaak of auteursrechten. De opdrachtgever wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar het logo of de houder van het auteursrecht.

4. Leveringen

Goederen worden verstuurd op gevaar en risico van de bestemmeling.
Prijs voor levering hangt af van het land waar de goederen geleverd moeten worden. Levertermijn varieert, afhankelijk van het product, van 2 tot 14 werkdagen.
Deze levertermijnen zijn vrijblijvend en vertraging van levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling en de koper kan geen aanspraak doen op schadevergoeding.

5. Betalingen

Al de facturen zijn vooraf te betalen. Goederen worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling.

6. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Het verzakingsrecht is echter uitgesloten wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Bovendien kan de consument geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende leveringen van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of leveringen van producten die op welke manier dan ook in opdracht van de consument werden gepersonaliseerd of aangepast. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering via dezelfde weg als de levering terug te bezorgen aan de verkoper in de staat waarin de koper het product heeft ontvangen, met vermelding van zijn bankrekeningnummer, waarop de verkoper binnen tien (10) dagen na ontvangst van de retourzending de terugbetaling van het door de koper betaalde bedrag zal verrichten. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending gebeurt op kosten en risico van de koper. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald.

7. Klachten

De klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van levering schriftelijk gemeld te worden.

8. Toepasselijk recht

Tussen partijen is het Belgisch Recht toepasselijk.

9. Betwistingen

Van al de betwistingen tussen partijen is hetzij het Vredegerecht van het kanton Anderlecht hetzij de Rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd.

10. Verborgen gebreken

De verkoper dient de koper niet te vrijwaren voor verborgen gebreken.

11. Gravures

Voor gravures wordt er een prijs op maat gemaakt.

Clients